Resultaten voor algemene voorwaarden webdesign

 
algemene voorwaarden webdesign
Dois Webdesign Hardenberg Algemene Voorwaarden.
2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Dois Webdesign geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Dois Webdesign niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.
Algemene voorwaarden webdesign.
Voor vragen over het opstellen van algemene voorwaarden voor uw bedrijf kunt u contact met ons opnemen. Voor meer informatie over het opstellen van algemene voorwaarden voor webdesign zie Algemene voorwaarden opstellen. Offerte algemene voorwaarden opstellen. Vragenlijst algemene voorwaarden opstellen.
Algemene voorwaarden Robiz Webdesign Webhosting.
ALGEMENE VOORWAARDEN ROBIZ WEBDESIGN WEBHOSTING. Artikel 1: Toepasselijkheid en toepasselijk recht. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes of overeenkomsten tussen Robiz.nl en haar Opdrachtgever. Robiz.nl wijst de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van haar Opdrachtgever uitdrukkelijk van de hand.
Algemene Voorwaarden Paul Sanders Webdesign.
van Paul Sanders Webdesign en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat die op de website staat. Verandering van deze algemene voorwaarden, dan wel afwijkingen op specifieke onderdelen van de overeenkomst binden Paul Sanders Webdesign alleen dan, indien deze veranderingen of afwijkingen schriftelijk bevestigd zijn door Paul Sanders Webdesign.
Algemene voorwaarden webdesign PINK by Puck.
Je persoonlijke informatie, aangeleverde documenten, beeld en geluidsmateriaal blijven jou eigendom. Deze worden niet voor andere projecten gebruikt. Laatste wijziging 23 februari 2017. Ontworpen door Elegant Themes Ondersteund door WordPress. 2017 gebouwd op passie cola light Algemene voorwaarden Privacy policy.
Algemene voorwaarden Keizer Karel webdesign Nijmegen.
De koffie staat klaar! ALGEMENE VOORWAARDEN KEIZER KAREL ONLINE MARKETING WEBDESIGN. ARTIKEL 1 DEFINITIES. In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Opdrachtnemer: Keizer Karel online marketing. Opdrachtgever: de wederpartij van opdrachtnemer.
Algemene voorwaarden Elloro Internetbureau, webdesign marketing Zeeland.
Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden naar de geest van deze bepalingen. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
Algemene voorwaarden KEY Webdesign.
2.2 Door ondertekening van een overeenkomst met KEY Webdesign, een door KEY Webdesign gestuurde offerte, dan wel het bevestigen van een opdracht per e-mail, verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.

Contacteer ons