Resultaten voor algemene voorwaarden webdesign

 
algemene voorwaarden webdesign
Dois Webdesign Hardenberg Algemene Voorwaarden.
2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Dois Webdesign geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Dois Webdesign niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.
Algemene voorwaarden Bakker Ontwerp Huisstijl Ontwerp Webdesign Sneek, Friesland.
Google Business View. Werkwijze kosten webdesign. Bakker Ontwerp 2016 Algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden Bakker Ontwerp. Artikel 1 Definities. In deze algemene voorwaarden worden onderstaande termen met de daarnaast genoemde betekenis gebruikt, tenzij anders is aangegeven. Opdrachtnemer: Bakker Ontwerp. Opdrachtgever: De wederpartij van Bakker Ontwerp.
Algemene Voorwaarden Webdesign Rotterdam.
Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Webdesign Rotterdam en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q.
Algemene voorwaarden webdesign PINK by Puck.
Verrekening van de factuur met een eventuele openstaande vordering op PINK is niet mogelijk. Service Agreement of Herstel Verstel Service Pakket.: Afname van een Service Agreement is niet optioneel. Dit is een vast onderdeel van het afnemen. van een webdesign van PINK.
Algemene voorwaarden Digiwacht Webdesign Enschede.
1 Algemene voorwaarden.: 1.a DIGIWACHT WEBDESIGN, gevestigd en kantoorhoudende te 7534 HK Enschede aan de Atalantalaan 25, verricht haar werkzaamheden uitsluitend overeenkomstig deze algemene voorwaarden. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. 1.b Onder opdrachtgever wordt verstaan; diegene die aan DIGIWACHT WEBDESIGN verzoekt de werkzaamheden welke behoren tot activiteiten van DIGIWACHT WEBDESIGN te verrichten.
Algemene voorwaarden webdesign.
Voor vragen over het opstellen van algemene voorwaarden voor uw bedrijf kunt u contact met ons opnemen. Voor meer informatie over het opstellen van algemene voorwaarden voor webdesign zie Algemene voorwaarden opstellen. Offerte algemene voorwaarden opstellen. Vragenlijst algemene voorwaarden opstellen.
Algemene voorwaarden KEY Webdesign.
2.2 Door ondertekening van een overeenkomst met KEY Webdesign, een door KEY Webdesign gestuurde offerte, dan wel het bevestigen van een opdracht per e-mail, verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.
Algemene Voorwaarden PS Webdesign online.
Artikel 1 Definities. 1.1 In deze Algemene Voorwaarden hebben de hieronder genoemde woorden de betekenis die daarachter staat vermeld.: Webdesign online: gevestigd en kantoorhoudend te Almere, hierna te noemen PSWO. Wederpartij: De natuurlijke of rechtspersoon waarmee PSWO een overeenkomst is aangegaan.

Contacteer ons